Bần hèn là gì?

Bần hèn là gì?

Bần hèn là một từ ghép.
Bần là bần cùng, nghèo đến cực cùng.
Hèn là hèn hạ, nhân cách thấp kém.
Bần hèn như ám chỉ những người vừa nghèo tiền bạc, vừa nghèo nhân cách, có lối sống tiểu nhân, biển lận, xấu xa… đáng khinh !

Bình luận Facebook