Fix SpeechRecognizer: bind to recognition service failed Android Studio

Cách sửa lỗi SpeechRecognizer: bind to recognition service failed trên Android Studio

Cách sửa lỗi không dùng được SpeechRecognizer: bind to recognition service failed trên các SDK Android mới, từ 30 trở lên

Cách sửa lỗi SpeechRecognizer: bind to recognition service failed

SpeechRecognizer là thu viện nhận diện giọng nói trên Android dành cho các nhà phát triển

Bạn cần thêm  <queries> choandroid.speech.RecognitionService  vàoAndroidManifest.xml

Với cú pháp:

Vấn đề của bạn sẽ được giải quyết!

Xem thêm: Sự khác nhau giữa Overload và Override trong C#

Bình luận Facebook