Fix SpeechRecognizer: bind to recognition service failed Android Studio

Cách sửa lỗi trên

Cách sửa lỗi không dùng được trên các SDK mới, từ 30 trở lên

Cách sửa lỗi

SpeechRecognizer là thu viện nhận diện giọng nói trên dành cho các nhà phát triển

Bạn cần thêm  <queries> cho.speech.RecognitionService  vàoAndroidManifest.xml

Với cú pháp:


<queries>
    <intent>
        <action 

:name="android.speech.RecognitionService" />
    </intent>
</queries>

Vấn đề của bạn sẽ được giải quyết!

Xem thêm: Sự khác nhau giữa Overload và Override trong C#

Bình luận Facebook