Cách tải lên Biểu tượng gỡ lỗi gốc trên Google Play App bundle

Đầu tiên, mở thư mục chứa dự án của bán và tìm đến địa chỉ sau:

  1. Truy cập [Project của bạn]\build\app\intermediates\merged_native_libs\release\out\lib

Tại đây, bạn sẽ thấy 4 thư mục như thế này

  • arm64-v8a
  • armeabi-v7a
  • x86
  • x86_64
  1. Chọn 4 thư mục đó nén lại thành file .zip với tên symbols (symbols.zip)
  2. Tải tệp vừa nén lên “Biểu tượng gỡ lỗi gốc” trên App bundle của bạn.
  3. Khi tải lên hoàn tất, nó sẽ hiển thị như thế này:

Chúc các bạn thành công!

Bình luận Facebook