Cặp từ hô ứng là gì?

Cặp từ hô ứng là gì?

Cặp từ hô ứng là những cặp phó từ, chỉ từ, hay đại từ thường đi đôi với nhau, và hay dùng để nối vế trong các câu ghép.

Ví dụ: vừa…đã…; đâu… đấy…; sao… vậy.

Nối vế trong câu ghép: Trời vừa hửng sáng, Lan đã chuẩn bị đi học.

Bình luận Facebook