Code tìm kiếm từ khoá trong String cho trước VB.NET

Code tìm kiếm từ khoá trong String cho trước VB.NET

Code này sẽ tìm kiếm vị trí một chuỗi, một kí tự bên trong chuỗi String cho trước đó.

Cách dùng: FindStringLoc(“Chuoi dua vao”, “Tu khoa”)

Ví dụ:

Dim string as string = "Toi la nguoi Viet Nam"
string = FindStringLoc(string , "Viet Nam")

Code

  Function FindStringLoc(rootstring As String, s As String) As List(Of Integer)
    Dim lst As New List(Of Integer)
    For i As Integer = 0 To rootstring.Length - s.Length
      If rootstring.Substring(i, s.Length).ToLower = s.ToLower Then
        lst.Add(i)
      End If
    Next
    Return lst
  End Function

Xem thêm: Phần mềm quay màn hình máy tính Full HD đến từ Microsoft

Bình luận Facebook