Hướng dẫn tạo chatbot đơn giản bằng Notepad dùng VBScript

Trong bài viết này, Nhẫn sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một chatbot đơn giản để làm quen với code. Bằng cách sử dụng Notepad và tận dụng phần mở rộng hỗ trợ sẵn trong Windows là VBScript.

Để bắt đầu, bạn cần chuẩn bị Notepad hay Notepad++ hoặc bất kì trình soạn nào khác tương tự. Bước đầu tiên, bạn cần tìm hiểu qua một số câu lệnh đơn giản của VBScript và cách chúng hoạt động để có thể tiến hành đi sâu vào hơn việc xây dựng BOT.

Để hiển thị một thông báo lên màn hình, các bạn dùng MsgBox.

Chi tiết như sau:

Init = MsgBox("Noi dung thong bao", 0, "Tieu de cua thong bao")

Init là tên biến gán bắt buộc để có thể hiển thị thông báo, nó dùng để kiểm tra việc bấm các button của thông báo, nhưng ở phần nào Chatbot này các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là để thông báo ta dùng câu lệnh trên và thay thế các nội dung mình mong muốn.

Bước 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về InputBox, nó dùng để lấy nội dung đầu vào của người dùng.

Câu lệnh chi tiết như sau:

inputChatbot = InputBox("Noi dung yeu cau nguoi dung nhap", "Tieu de cua InputBox")

Ở đây, chúng ta cần khai báo Dim + tên biến tất là “Dim inputChatbot” để lấy giá trị mà người dùng nhập vào.

Bước 3, chúng ta tìm hiểu về InStr, kiểm tra một chuỗi con có nằm trong một chuỗi lớn hơn hay không.

Cấu trúc chi tiết như sau:

If InStr(inputChatbot, "chuoi con can kiem tra") > 0 Then
'Neu chuoi con ton tai
msgB = MsgBox("Chuoi con ton tai!", 0, "Tieu de cua Msgbox")
End

Chúng ta sẽ dùng If để so sánh giá trị kiểm check được, khi dùng InStr nó sẽ trả về 1 giá trị và hiện thông báo như trên.

Cuối cùng, bạn cần tìm hiểu thêm về Function, nó là hàm chứa một tập hợp code để thực thi nhiều lần tránh bị trùng lặp. Cấu trúc của nó bắt đầu bằng Function tencuaham(giatridauvao) và kết thúc bằng End Function. Ở giữ Function là code.

Chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về các câu lệnh cần thiết để tạo Chatbot đơn giản bằng VBScript. Dưới đây là code chi tiết “Simple Chatbot

Init = MsgBox("Chao mung voi chatbot dau tien cua toi!", 0, "Simple Chatbot")
Dim inputChatbot

Function Run()		
 inputChatbot = InputBox("Nhap tin nhan de chat voi bot!!", "Simple Chatbot")
 Call doCheck()
End Function

Call Run() 'De dung Function, cung ta viet Call + ten cua function

Function doCheck() 
 If InStr(inputChatbot, "chao") > 0 Then
 RespondInput("Chao ban")
 
 ElseIf InStr(inputChatbot, "la ai") > 0 Then
 RespondInput("Minh la Simple Chatbot")
 
 ElseIf InStr(inputChatbot, "ten gi") > 0 Then
 RespondInput("Simple Chatbot")
 
 ElseIf InStr(inputChatbot, "la ai") > 0 Then
 RespondInput("Minh la Simple Chatbot")
 
 ElseIf InStr(inputChatbot, "khoe khong") > 0 Then
 RespondInput("Minh cam thay khoe")
 
 ElseIf inputChatbot = "exit" or inputChatbot = "thoat" Then
 Wscript.Quit 'De thoat khoi chuong trinh
 
 Else
 RespondInput("Xin loi, minh khong hieu y cua ban!")
 
 End If
End Function

Function RespondInput(outText) 'Ham de tra ve noi dung bot
 Notify = Msgbox(outText,0, "Simple Chatbot")
 Call Run()
End Function

Các bạn dùng đoạn mã này viết hoặc dán vào trong Notepad hoặc trình soạn thảo của bạn. Sau đó lưu lại tệp với tên bất kì (do bạn tự đặt) và có đuôi .vbs

Sau đó các bạn sẽ chạy và thực thi theo hướng dẫn. Chúc các bạn thành công!

Bình luận Facebook