Note signtool.exe cho tệp SignableFile.exe để xác thực trên Microsoft Partner

Để có thể đưa một ứng dụng hay chương trình của bạn lên Microsoft Store. Bạn cần có một chữ ký certificate CA hoặc EV để có thể ký tệp tin SignableFile.exe.

Sau đó, bạn upload ngược lại tệp SignableFile.exe lên lại Partner Center để xác thưc chứng chỉ tổ chức của bạn.

Các bạn lưu ý là sẽ phải dùng signtool.exe trong bộ Windows Kit để ký chứng chỉ với cú pháp như sau:

.\signtool.exe sign /tr http://timestamp.digicert.com /td sha256 /fd sha256 /a SignableFile.bin

Mình thì chỉ nghiên cứu được đến đây, do không có kinh phí để mua nên đây là kết luận của mình khi có thể tiếp tục thực hiện việc đẩy ứng dụng của bạn lên Microsoft Store. Sở dĩ không có CA hay EV chúng chỉ miễn phí vì tính bảo mật cao của nó là rất quan trọng

Bình luận Facebook