Sửa lỗi java.io.EOFException khi build ứng dụng Android Studio

Sửa lỗi khi build ứng dụng Studio

Để sửa lỗi này, bạn tiến hành vào File->Invalidate Caches / Restart... để xóa đi cache của . Sau khi Android Studio khởi động lại và tiến hành load xong Project của bạn hãy tiến hành Build lại app. Lỗi java.io.EOFException sẽ được khắc phục.

Sửa lỗi java.io.EOFException

Bình luận Facebook