Sửa lỗi java.io.EOFException khi build ứng dụng Android Studio

Sửa lỗi khi build ứng dụng Studio

Để sửa lỗi này, bạn tiến hành vào File->Invalidate Caches / Restart... để xóa đi cache của Studio. Sau khi khởi động lại và tiến hành load xong Project của bạn hãy tiến hành Build lại app. Lỗi sẽ được khắc phục.

Sửa lỗi

Bình luận Facebook