Thêm Pipeline tùy chỉnh vào trong ICalculateCartPipeline

Cách để thêm tùy chỉnh pipeline vào trong Sitecore Commerce Pipeline. Thông thường, khi dùng cú pháp add. replace thông thường thì vị trí pipeline chèn vào sẽ luôn đứng đầu. Đôi khi, nó không nhận pipeline vào vị trí thay thế. Dưới đây là phương pháp để chèn pipeline vào cuối ICalculateCartPipeline.

Bình tường khi tôi chèn pipeline:

Đây là cách thay đổi mới:

Chúc các bạn thành công.

Bên trên là cách giúp chèn pipeline tùy chỉnh vào trong ICalculateCartPipeline ở vị trí bất kì.

Link vấn đề gốc: https://sitecore.stackexchange.com/questions/32115/cannot-replace-pipeline-in-icalculatecartpipeline

Bình luận Facebook