Vòng lặp For và các hàm cơ bản trong C# (.NET)

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn các hàm cơ bản trong c#, cấu trúc cơ bản của vòng lặp For trên nền tảng .NET của Microsoft.

Đầu tiên là cấu trúc một vòng lặp cơ bản trong C# như sau:for (đếm ban đầu; điều kiện ngưng; đếm) //Vòng lặp không cần ; cuối câu chỉ cần {}
      {
        //Thân, đây là phần để code
      }

Cấu trúc của ngôn ngữ C# không qua phức tạp, có cấu trúc đơn giản for (…) {…}

Lấy ví dụ về vòng lặp trong C#, code mẫu đếm các số từ 1 đến 10for (int n = 1; n <= 10; n++)
      {
        Console.WriteLine(n);
      }

Vòng lặp trên sẽ đặt cho n=1 sau đó kiểm tra điều kiện nếu thoã mãn thì tăng lên một n, ngược lại không thoã mãn điều kiện thì sẽ dừng vòng lặp.

Kết qua màn sẽ in ra các con số từ 1 đến 10 và có xuống dòng bởi WriteLine

Ngoài ra, các bạn có thể dùng break; để ngừng vòng lặp nếu thoả một điều kiện nào đó.

Ví dụ: Vòng lặp sẽ dừng nếu đếm đến n = 5;
for (int n = 1; n <= 10; n++) { //vong lap se chay tu 1 den 10
Console.WriteLine(n); //In ra n
       if (i == 5) //Khi thoả điều kiên i == 5;
        {
Console.WriteLine("Da dung vong lap!"); //In ra và ngưng vòng lặp
          break;

        }
}

Thêm nữa, các bạn còn có thể dùng continue để bỏ qua 1 bước mà không cần phải ngắt.

Ví dụ: Vòng lặp sẽ bỏ qua bước  (phần code bên dưới nó) khi n ==5 và tăng n++
for (int n = 1; n <= 10; n++)
     {
       
       if (n == 5)
       {
         continue; // sẽ quay lại bước n++ mà không chạy tiếp phần code dưới nó
       }
       Console.WriteLine(n); //In ra n
     }

Như vậy là bạn đã biết qua các hàm cơ bản trong C#.

Xem thêm: Chia sẻ class tải file trong VB.NET

Bình luận Facebook