Lỗi publish custom plugin api trên BizTool Sitecore XC 10.1

Lỗi publish trên 10.1

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi không thể tạo version mới trên item của BizTool sau khi publish custom api vào thư mục Authoring.

00064 10:13:41 ERROR CtxMsg.Error.SqlException: Text=SQL:block:persistentity.Update.Exception: SQL.UpdateEntities.Fail: Ids='Entity-LocalizationEntity-SellableItem-6042176'|Environment='Entity-CommerceEnvironment-HabitatAuthoring'|Message='Concurrency error: '|Number='50000'|Procedure='.UpdateEntities'|Line='305′
00030 10:14:27 ERROR CtxMsg.Error.SqlException: Text=SQL:block:persistentity.Update.Exception: SQL.UpdateEntities.Fail: Ids='Entity-LocalizationEntity-SellableItem-6042176'|Environment='Entity-CommerceEnvironment-HabitatAuthoring'|Message='Concurrency error: The Entity version supplied (2) is no longer the current version.'|Number='50000'|Procedure='sitecore_commerce_storage.UpdateEntities'|Line='305′
00073 10:14:44 ERROR CtxMsg.Error.SqlException: Text=SQL:block:persistentity.Update.Exception: SQL.UpdateEntities.Fail: Ids='Entity-LocalizationEntity-SellableItem-6042176'|Environment='Entity-CommerceEnvironment-HabitatAuthoring'|Message='Concurrency error: The Entity version supplied (2) is no longer the current version.'|Number='50000'|Procedure='sitecore_commerce_storage.UpdateEntities'|Line='305′
00075 10:14:44 ERROR CtxMsg.Err

Để fix lỗi này bạn cần restart lại IIS, sau đó get token và call bootstrap lại.

Trường hợp của mình là sau khi tạo custom entity mới và xuất hiện lỗi trên.

Chúc các bạn publish custom plugin api tuỳ chỉnh trên BizTool XC 10.1 thành công!

Xem thêm: Call Custom Plugin API trên Sitecore XC 10.1

Bình luận Facebook