Phân biệt sự khác nhau giữa Public, Protected, Private trong lập trình

Phân biệt sự khác nhau giữa Public, Protected, Private trong lập trình

Bài viết này sẽ đề cập đến sự phân biệt modifier trong C# với các kiểu thuộc tính phổ biến khác nhau.

Phân biệt sự khác nhau giữa Public, Protected, Private trong lập trình

Public (Công khai):  đây là thuộc tính công khai, khi được khai báo vào trong biến hoặc hàm. Các thuộc tính và phương thức này có thể truy xuất ra bên ngoài class. (Các class khác có thể sử dụng chức năng được công khai này).

Protected (Được bảo vệ): các thuộc tính các phương thức không thể truy xuất ra bên ngoài class. Nó chỉ được gọi trong class và class kế thừa. (Ví dụ class dogs sẽ kế thừa class animal và truy xuất được các thuộc tính được kế thừa từ class animal trước đó).

Private (Riêng tư): các thuộc tính các phương thức không thể truy xuất ra bên ngoài class. Nó chỉ được gọi trong phạm vi class. (Đây là class riêng tư, chỉ dùng trong nội bộ của class đó).

—————–

  • Chế độ truy xuất công cộng (public): Các thành viên nếu được thiết lập ở chế độ này sẽ được nhìn thấy và truy xuất ở mọi nơi trong chương trình.

     

  • Chế độ truy xuất riêng tư (private): Các thành viên nếu được thiết lập ở chế độ này sẽ chỉ được nhìn thấy và truy xuất được ở bản thân lớp định nghĩa thành viên đó.

     

  • Chế độ bảo vệ (protected): Chế độ này sẽ được dùng để giới hạn truy cập tới các lớp được thừa kế và bản thân lớp định nghĩa thành viên đó.

    Như vậy là bạn đã phần nào phân biệt modifier được trong C#

Tham khảo:

bachngochongdiep.blogspot.com. 2013. diep: Sự khác nhau giữa thuộc tính Public, Protected, Private. [ONLINE] Available at: http://bachngochongdiep.blogspot.com/2013/03/su-khac-nhau-giua-thuoc-tinh-public.html. [Accessed 1 June 2021] .

Xem thêm: Bảo mật Cơ sở dữ liệu là gì?

Bình luận Facebook
Translate »