Chia sẻ class code tải file VB.NET

Chia sẻ code tải file VB.NET

Bài viết này chia sẻ cách tải file trong VB.NET bằng cách sử dụng Progress, WebClient. Đây là code có sẵn nên bạn tải về và nhận dụng ngay vào chương trình hoặc phần mềm của bạn.

code tải file vb.net

Code này các bạn có thể sử dụng:

 • Tải file với tiến trình
 • Sử dụng để tải nhiều tập tin cùng lúc
 • Lấy được tên tập tin, kích thước và ước lương thời gian tải về

Code tải file vb.net:

'2006 kleinma MSMVP
'www.vbforums.com
'Edit by Nguyen Trung Nhan

Imports System.Net
Imports System.IO

Public Class WebFileDownloader
  Public Event AmountDownloadedChanged(ByVal iNewProgress As Long)
  Public Event FileDownloadSizeObtained(ByVal iFileSize As Long)
  Public Event FileDownloadComplete()
  Public Event FileDownloadFailed(ByVal ex As Exception)

  Private mCurrentFile As String = String.Empty

  Public ReadOnly Property CurrentFile() As String
    Get
      Return mCurrentFile
    End Get
  End Property
  Public Function DownloadFile(ByVal URL As String, ByVal Location As String) As Boolean
    Try
      mCurrentFile = GetFileName(URL)
      Dim WC As New WebClient
      WC.DownloadFile(URL, Location)
      RaiseEvent FileDownloadComplete()
      Return True
    Catch ex As Exception
      RaiseEvent FileDownloadFailed(ex)
      Return False
    End Try
  End Function

  Private Function GetFileName(ByVal URL As String) As String
    Try
      Return URL.Substring(URL.LastIndexOf("/") + 1)
    Catch ex As Exception
      Return URL
    End Try
  End Function
  Public Function DownloadFileWithProgress(ByVal URL As String, ByVal Location As String) As Boolean
    Dim FS As FileStream
    Try
      mCurrentFile = GetFileName(URL)
      Dim wRemote As WebRequest
      Dim bBuffer As Byte()
      ReDim bBuffer(256)
      Dim iBytesRead As Integer
      Dim iTotalBytesRead As Integer

      FS = New FileStream(Location, FileMode.Create, FileAccess.Write)
      wRemote = WebRequest.Create(URL)
      Dim myWebResponse As WebResponse = wRemote.GetResponse
      RaiseEvent FileDownloadSizeObtained(myWebResponse.ContentLength)
      Dim sChunks As Stream = myWebResponse.GetResponseStream
      Do
        iBytesRead = sChunks.Read(bBuffer, 0, 256)
        FS.Write(bBuffer, 0, iBytesRead)
        iTotalBytesRead += iBytesRead
        If myWebResponse.ContentLength < iTotalBytesRead Then
          RaiseEvent AmountDownloadedChanged(myWebResponse.ContentLength)
        Else
          RaiseEvent AmountDownloadedChanged(iTotalBytesRead)
        End If
      Loop While Not iBytesRead = 0
      sChunks.Close()
      FS.Close()
      RaiseEvent FileDownloadComplete()
      Return True
    Catch ex As Exception
      If Not (FS Is Nothing) Then
        FS.Close()
        FS = Nothing
      End If
      RaiseEvent FileDownloadFailed(ex)
      Return False
    End Try
  End Function

  Public Shared Function FormatFileSize(ByVal Size As Long) As String
    Try
      Dim KB As Integer = 1024
      Dim MB As Integer = KB * KB
      ' Return size of file in kilobytes.
      If Size < KB Then
        Return (Size.ToString("D") & " bytes")
      Else
        Select Case Size / KB
          Case Is < 1000
            Return (Size / KB).ToString("N") & "KB"
          Case Is < 1000000
            Return (Size / MB).ToString("N") & "MB"
          Case Is < 10000000
            Return (Size / MB / KB).ToString("N") & "GB"
        End Select
      End If
    Catch ex As Exception
      Return Size.ToString
    End Try
  End Function
End Class

Đó chính là code tải file vb.net.

Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã đọc Blog!

Xem thêm: Sắp xếp số theo thứ tự giảm dần không sai vị trí PHP

Bình luận Facebook